מתן התמלול משפטיים תופשים נסיון מכריע בצמיחה והצלחת בתי המכירה המשפטיים